Scientific Information Agency
Search

Topics by keywords: media literacy

Hermeneutic Analysis of the Media Text (Example: Soviet Cinema of Stalinism Times about University Students)
Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya
Hermeneutic Analysis of the Media Text (Example: Soviet Cinema of Stalinism Times about University Students)

Soviet Cinema of Stalinism Times about University Students

Resources

Subscription